KOMENTARZ NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA VI Niedziela Wielkanocna – 5 maja 2013 r.

Dzisiejsza Ewangelia zawiera bardzo ważne dla życia uczniów Chrystusa pouczenia. Jezus przypomina Apostołom, co stanowi podstawę relacji człowieka do Boga. Miłość, która najdoskonalej wyraża się w zachowaniu przykazań, gwarantuje życie w jedności z Bogiem. Dlatego Jezus mówi o konieczności zachowania Jego nauki.


Zatrwożonym z powodu swojego odejścia przypomina, że dzieło odkupienia musi wypełnić się do końca. Duch Święty – Pocieszyciel, którego pośle Ojciec, wskaże im prawdę o jedności Boskich Osób i będzie ich pouczał, jak mają postępować. Duch będzie im towarzyszył aż do końca czasu, do końca istnienia Kościoła i świata. On będzie natchnieniem dla tych, którzy podejmą zaproszenie do udziału w Królestwie Bożym.

Dar Chrystusowego pokoju to dar życia w jedności z Bogiem. Nie jest to dar spokojnego, niczym niezmąconego istnienia i beztroskiego korzystania z dóbr doczesnych. Jest to dar trwania przy Bogu, pomimo przeciwności i zamętu, jaki niesie ze sobą świat. Tylko w ten sposób możemy przeciwstawiać się trudnościom i niepowodzeniom, jakie spotykają nas każdego dnia.

Słowa Jezusa są dla nas, zatroskanych o nasze życie, przypomnieniem, gdzie mamy szukać umocnienia.

ks. dr Waldemar R. Macko