Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie najściślej współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. Według Kodeksu Prawa Kanonicznego Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski, a w rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją kościelną ( art. 34 ust. 1). Posiada statut zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski. Akcję Katolicką w diecezji eryguje Biskup Diecezjalny.

Jakkolwiek po raz pierwszy terminu „Akcja Katolicka” użył papież Pius X w 1903 r., to jednak za faktycznego ojca Akcji Katolickiej uchodzi Ojciec Święty Pius XI, zwany „papieżem Akcji Katolickiej”. Jego encyklika Ubi arcano Dei z 23 grudnia 1922 roku oraz list Quae nobis z 13 XI 1928 roku, adresowany do kardynała A. Bertrama dały formalny początek Akcji Katolickiej, jej narodzinom i rozwojowi w różnych krajach.

Powołana w 1930 roku przez Konferencję Episkopatu Polski Akcja Katolicka w Polsce wzorowana była na modelu włoskim, stanowym. Opracowany statut, który jako jedyny, obok włoskiego, został zatwierdzony przez papieża Piusa XI, stał się podstawą do tworzenia struktur stowarzyszenia: krajowej, diecezjalnych i parafialnych. Na patrona Akcji Katolickiej wybrano św. Wojciecha, a świętem patronalnym obchodzonym co roku, miała być Uroczystość Chrystusa Króla. Organizacja rozwijała się dynamicznie. Warto podkreślić, że w 1936 r. liczyła prawie pół miliona członków, a w 1939 r. ich liczba wzrosła do 750.000.Jednak Akcja Katolicka w Polsce mogła formalnie rozwijać się zaledwie przez 9 lat tj. do wybuchu II wojny światowej.

Sobór watykański II, a w ślad za nim nauka papieży posoborowych, którzy w swoich dokumentach „Konstytucja o Kościele” i „Dekret o Apostolstwie Świeckich – Apostolicam actuositatem”, potwierdzili ważność i aktualność Akcji Katolickiej – uznał Akcję Katolicką za urząd kościelny wiernych świeckich, należący do fundamentalnych struktur Kościoła.

O reaktywowanie Akcji Katolickiej w Polsce upomniał się Ojciec Święty Jan Paweł II podczas wizyty zwanej Ad limina biskupów polskich w Rzymie w styczniu 1993 roku. Po ponad pięćdziesięciu latach przymusowej przerwy Akcja Katolicka w Polsce została powołana dekretem kardynała Józefa Glempa – Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Prymasa Polski w dniu 2 maja 1996 roku. Tak, jak przed wojną posiada struktury: krajową, diecezjalne i parafialne.


Akcja Katolicka par. św. Anny w Wilanowie

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy par. św. Anny w Wilanowie został powołany Dekretem Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski w dniu 1 marca 1997 r.

Asystenci Kościelni POAK – proboszczowie parafii św. Anny:
– ksiądz prałat Bogusław Bijak – w latach 1997 – 2005
– ksiądz prałat Tadeusz Sowa – w latach 2005 – 2007
– ksiądz prałat dr Waldemar Macko – aktualnie od 2007 r.

Prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej mianuje na trzyletnią kadencję Biskup Diecezjalny. Aktualnie Akcja Katolicka przy par. św. Anny w Wilanowie skupia 14 osób – członków zwyczajnych. Od początku swego istnienia POAK podejmuje szereg inicjatyw zgodnych ze statutem Akcji Katolickiej. Najważniejsze z nich to:

  • formacja – uczestnictwo w rejonowych spotkaniach formacyjnych, rekolekcjach zamkniętych, szkoleniach, sympozjach, sesjach naukowych;

  • działalność charytatywna – pomoc materialna i duchowa skierowana do misji na Wschodzie, pomoc materialna i wychowawcza ( udzielanie korepetycji) dzieciom z ubogich rodzin parafii, pomoc powodzianom;
  • działalność wydawnicza (redagowanie „Wieści z Wilanowa” w latach 1998 – 2001, współpraca z redakcją „Wierzyć Życiem”) i kulturalna ( organizowanie m.in. : wieczoru wspomnień poświęconego Prymasowi Tysiąclecia kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, wieczoru poetyckiego poświęconego Zbigniewowi Herbertowi);

  • działalność dobroczynna – pomoc w organizowaniu „Święta dzielenia się chlebem”, organizowanie dla parafian agapy po Mszy św. rezurekcyjnej, organizowanie z okazji Dnia Papieskiego kwesty dla stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, odnowienie grobu ojca Prymasa St. Wyszyńskiego – śp. Stanisława Wyszyńskiego na cmentarzu we Wrociszewie;

Udział Akcji Katolickiej w życiu parafii to również współorganizowanie uroczystości parafialnych, Święta Wilanowa w dniu 12 września, tj. w rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej, przygotowywanie ołtarza na uroczystości Bożego Ciała, uczestnictwo w procesjach, w Drodze Krzyżowej i wielu innych nabożeństwach, modlitewnych skupieniach i wydarzeniach, które pomagają umacniać wspólnotę parafialną