Per Mariam

AD IESUM PER MARIAM

Ofiarowanie się Jezusowi Chrystusowi przez Niepokalane Serce Maryi
Konsekracja wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort

To poświęcenie się Bogu jak Maryja, poprzez Maryję, z Maryją
i w Niepokalanym Sercu Maryi, jako niewolnik Maryi – z miłości

Święty Ludwik Maria Grignon de Montfort był kapłanem i pisarzem żyjącym we Francji na przełomie siedemnastego i osiemnastego wieku (1673-1716). Propagował gorąco ideę powierzenia się Bogu przez Maryję. Stworzył 33.dniowy program duchowego przygotowania się do Aktu Ofiarowania się Panu Jezusowi przez Maryję oraz treść samego Aktu.

Św. Ludwik Grignion de Montfort uważany jest za pioniera pobożności maryjnej i mariologii, której wyrazem jest jego najbardziej znane dzieło „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”, gdzie rozwija koncepcję niewolnictwa duchowego jako dobrowolnego i ufnego poddania Maryi; pisze on m.in.:
„Prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny jest święte, to znaczy prowadzi duszę do unikania grzechu i do naśladowania cnót Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza Jej głębokiej pokory, żywej wiary, ślepego posłuszeństwa, nieustającej modlitwy, wszechstronnego umartwienia, Boskiej czystości, Jej głębokiego miłosierdzia, Jej heroicznej cierpliwości, Jej anielskiej słodyczy i iście Boskiej mądrości. Oto dziesięć głównych cnót Najświętszej Maryi Panny”.

Napisał również dzieło pt. „Tajemnica Maryi” określił w nim, na czym polega istota i zakres prawdziwego nabożeństwa do Maryi, zwanego Świętą Niewolą Miłości.
„Oddanie się Maryi na niewolnika miłości i życie w jedności z Nią polega na oddaniu się całkowitym jako niewolnik miłości Maryi, a przez Nią – Jezusowi. Dalej: na czynieniu wszystkiego z Maryją, w Maryi i dla Maryi. (…) Aby oddać się, poświecić i ofiarować dobrowolnie i z miłości, bez przymusu, całkowicie, bez zastrzeżeń – oddać swoje ciało i swoją duszę; swe dobra zewnętrzne, jak dom, rodzinę, dochody. Swe dobra wewnętrzne dotyczące duszy, a więc swoje zasługi, swoje łaski, swoje cnoty i zadośćuczynienia. Trzeba tu zaznaczyć, że przez to nabożeństwo dusza czyni ofiarę Panu Jezusowi przez Maryję ze wszystkiego, co ma najdroższego – której to ofiary nie żąda żaden zakon – z prawa, jakie ma do rozporządzenia samym sobą i wartością swoich modlitw, jałmużn, umartwień i zadośćuczynień. A mianowicie w taki sposób, że to wszystko zostawia się do całkowitej dyspozycji Najświętszej Dziewicy, by rozporządzała tym według swej woli, na największą chwałę Bożą, którą Ona jedna zna doskonale.”

Akt oddania siebie Maryi podejmowali później papieże, teologowie, m.in. św. Pius X, Benedykt XV i Pius XI, Stefan kardynał Wyszyński oraz św. Jan Paweł II, który w swoim herbie umieścił zawierzenie Bogurodzicy: „Totus Tuus” – „Cały Twój”, zaczerpnięte z pism św. Ludwika de Montfort. Idea oddania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję inspirowała wielu świętych i przyjaciół Boga, m.in. św. Maksymiliana Kolbego… Również i my jesteśmy zaproszeni, by do nich dołączyć
i doświadczyć niezwykłej opieki Matki Przenajświętszej, skorzystać z duchowego skarbu, przekazanego Kościołowi przez
św. Ludwika Maria Grignion de Montfort.

„A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej” (Rz 12,1)

Osoby zainteresowane całkowitym oddaniem się Chrystusowi i dla Chrystusa,
z miłości, w Niepokalanym Sercu Maryi
wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort i przystąpieniem do
Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg św. Ludwika M. Grignion de Montfort
podczas Eucharystii w kościele św. Anny w Wilanowie

prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną: tel. 609 146 445
lub przesłanie swojego zgłoszenia na adres e-mail: oddani.Maryi@gmail.com

Zainteresowane osoby mogą nabyć materiały konieczne do odprawienia 33-dniowych rekolekcji (w domu):
– książeczka z treściami rekolekcyjnymi na każdy dzień „Totus Tuus“ (opracowanie ks. Fryderyka Fabera) – 8 zł
– „Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny“ św.Ludwika M.Grignion de Montfort – 10 zł
oraz
– łańcuszek „Niewolnika Maryi“ z cudownym medalikiem (symbol niewolnictwa maryjnego) – 20 zł.
Udział w rekolekcjach (wspólnych spotkaniach) oraz pozostałe materiały rekolekcyjne są bezpłatne.


Program przygotowujący
do konsekracji
„JEDYNEMU BOGU PRZEZ NIEPOKALANĄ MARYJĘ”

Program ten został opracowany przez naszych parafian Annę i Zbigniewa Kozikowskich na zapotrzebowanie duchowe wiernych, którzy przez 33 dni, kilka razy w roku mają możliwość przygotowania się do poświęcenia Jezusowi Chrystusowi przez Maryję, we wspólnocie Kościoła.

Jest to program 33-dniowych rekolekcji do prywatnego odmawiania z możliwością modlitwy we wspólnocie (wspólnotę tę tworzą osoby, które przygotowują się do konsekracji wg wskazań św. Ludwika M. Grignion de Montfort). Rekolekcje te zamykają się uroczystym ofiarowaniem siebie Bogu przez Maryję podczas Eucharystii, we wspólnocie Kościoła.

Propozycja skierowana jest do wszystkich chrześcijan, którzy pragną doświadczyć głębokiego spotkania z Chrystusem przez Maryję. Osoby, których to bezpośrednio dotyczy, mogą należeć do wszelkich ruchów takich jak Legion Maryi, Apostolat Maryjny (Stowarzyszenie Cudownego Medalika), Odnowa Charyzmatyczna, Ruch Focolare (Dzieło Maryi)… bądź do stowarzyszeń lub zgromadzeń. Dla wszystkich osób, które według metody św. Montforta pragną przygotować się do poświęcenia się Jezusowi przez Maryję.

Korzystamy z opracowania ks. Fryderyka Fabera „Przygotowanie do doskonałego Poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję“, sporządzonego tak, jak zaleca to w swojej metodzie św. Montfort, a mianowicie:
– pierwsza część: 12 dni, ma na celu „pozbycie się ducha tego świata sprzecznego z duchem Jezusa Chrystusa” (TPN 227),
– następnie pierwszy tydzień przeznaczony na poznanie samego siebie (TPN 228),
– drugi tydzień przeznaczony na poznanie Najświętszej Maryi Panny (TPN 229),
– i w końcu trzeci tydzień, by lepiej poznać Jezusa Chrystusa (TPN 230).

W czasie tych 33-dniowych rekolekcji każdy dzień ma „własne” treści do rozważań: z Pisma Św. (fragmenty Nowego Testamentu), z „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika de Montfort, myśli T. Kempis „O Naśladowaniu Chrystusa” oraz wyznaczone na każdy dzień szczególne modlitwy.

Wszystko to jest wzbogacone zaproponowanymi wspólnymi spotkaniami raz w tygodniu (harmonogram spotkań zamieszczono poniżej). Każde takie spotkanie rozpoczyna się krótkim wstępem wprowadzającym nas na kolejny etap rekolekcyjnej drogi. Następnie, przed Najświętszym Sakramentem, razem odmawiamy/śpiewamy modlitwy przeznaczone na dany dzień rekolekcji, z oprawą muzyczną, a to wszystko ma na celu stworzenie atmosfery jedności z Chrystusem przez Maryję, z Maryją, w Maryi i dla Maryi. Takie spotkanie trwa ok. 45 minut.

Ta duchowa droga prowadzi do 34.dnia, który będzie dniem poświęcenia się (konsekracji). Dzień ten powinien mieć datę o jakimś szczególnym znaczeniu. Dla nas są to święta maryjne, m.in: 25 marca; 13 maja; 7 października; 8 grudnia.

Akt Konsekracji odbywa się w sposób bardzo uroczysty podczas Mszy św., a podpisane Akty traktujemy jako wotum dziękczynne, które następnie przekazujemy naszej Matce, Królowej Polski na Jasną Górę.

Każdy „niewolnik Maryi”:
– otrzymuje dyplom pamiątkowy
– otrzymuje poświęcony łańcuszek na rękę (symbol niewolnictwa maryjnego) do noszenia na znak swej miłosnej niewoli
– zostaje wpisany do specjalnej księgi, w której w rocznicę swego oddania może złożyć też pisemne świadectwo.

Msza święta z uroczystym złożeniem Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję po 33 dniowym okresie przygotowań wg św. Ludwika Grignion de Montfort – 25 marca 2017 r.
fot. Bogdan Drabik, Piotr Saczuk

RELACJA Z WYDARZENIA >>>

 

 

Grono „niewolników Maryi” wzrasta i Ty możesz być jednym z nas 🙂


NAJBLIŻSZE POŚWIĘCENIE SIĘ:

w Święto Matki Bożej Różańcowej, 7 października 2017 r. (sobota)
podczas Mszy św. o godz. 18.00

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

4.09.2017 r. (poniedziałek) godz. 18.00 –
Msza św., a po niej adoracja Najświętszego Sakramentu – Inauguracja 33-dniowych rekolekcji

9.09.2017 r. (sobota) godz. 18.45 –
Wspólna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem (dzień 6. rekolekcji)

16.09.2017 r. (sobota) godz. 18.45 –
Wspólna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem (dzień 13. rekolekcji)

23.09.2017 r. (sobota) godz. 18.45 –
Wspólna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem (dzień 20. rekolekcji)

30.09.2017 r. (sobota) godz. 18.45 –
Wspólna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem (dzień 27. rekolekcji)

5.10.2017 r. (czwartek) godz. 18.45 –
Modlitwa uwolnienia, uniżenia i pokuty przed Najświętszym Sakramentem

6.10.2017 r. (piątek) godz. 18.45 –
Adoracyjna Droga Krzyżowa przed Najświętszym Sakramentem wg objawień bł.A.K.Emmerich

7.10.2017 r. (sobota) godz. 18.00 –
Msza św. z zawierzeniem (dzień AKTU)

Wszystkie spotkania odbywają się w kościele św. Anny w Wilanowie

MSZA ŚW. WOTYWNA O DUCHU ŚWIĘTYM oraz ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU inaugurująca rekolekcje – 4 września 2017 r. (poniedziałek)

Będziemy prosili naszego Boga o Jego błogosławieństwo na ten święty czas rekolekcji. Przed adoracją odbędzie się krótkie wprowadzenie w przebieg rekolekcji. Będzie można otrzymać materiały konieczne do ich odprawienia.

WSPÓLNA MODLITWA – 9 września, 16 września, 23 września, 30 września 2017 r. (cztery soboty)

Będziemy wspólnie trwali na modlitwie przed Panem. Modlitwy przewidziane (wg programu ks. Fabera) na dany dzień rekolekcji. Przed adoracją odbędzie się krótkie wprowadzenie w kolejny tydzień rekolekcji.

MODLITWA UWOLNIENIA, UNIŻENIA I POKUTY przed Aktem Oddania – 5 października 2017 r. (czwartek)

Nabożeństwo dla wszystkich, którzy pragną ofiarować się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję, aby jak najlepiej przygotować swą dusze poprzez głęboką modlitwę skruchy, żalu i pokuty oraz modlitwę uwolnienia opracowaną i praktykowaną przez księży egzorcystów.

ADORACYJNA DROGA KRZYŻOWA wg objawień bł. Anny Katarzyny Emmerich, przed Aktem Oddania – 6 października 2017 r. (piątek)

Nabożeństwo dla wszystkich, którzy następnego dnia ofiarują się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję.

Uroczysty AKT ODDANIA SIĘ CHRYSTUSOWI PRZEZ MARYJĘ
wg św. Ludwika de Montfort – Święto Matki Bożej Różańcowej, 7 października 2017 r. (sobota)

Święto to jest przepięknym dniem, aby złożyć w ofierze siebie – w Kościele, z Kościołem i za Kościół. Złożyć siebie w ofierze Bogu, by w ten sposób wejść w życie Boga.

Zapisy do następnej grupy składającej AKT OFIAROWANIA w dniu 8 GRUDNIA 2017 r.:
tel. 609 146 445 lub e-mail: oddani.Maryi@gmail.com


Więcej informacji: JEDYNEMU BOGU PRZEZ NIEPOKALANĄ MARYJĘ —>


Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie najściślej współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. Według Kodeksu Prawa Kanonicznego Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski, a w rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją kościelną ( art. 34 ust. 1). Posiada statut zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski. Akcję Katolicką w diecezji eryguje Biskup Diecezjalny.
Jakkolwiek po raz pierwszy terminu „Akcja Katolicka” użył papież Pius X w 1903 r., to jednak za faktycznego ojca Akcji Katolickiej uchodzi Ojciec Święty Pius XI, zwany „papieżem Akcji Katolickiej”. Jego encyklika Ubi arcano Dei z 23 grudnia 1922 roku oraz list Quae nobis z 13 XI 1928 roku, adresowany do kardynała A. Bertrama dały formalny początek Akcji Katolickiej, jej narodzinom i rozwojowi w różnych krajach.

Powołana w 1930 roku przez Konferencję Episkopatu Polski Akcja Katolicka w Polsce wzorowana była na modelu włoskim, stanowym. Opracowany statut, który jako jedyny, obok włoskiego, został zatwierdzony przez papieża Piusa XI, stał się podstawą do tworzenia struktur stowarzyszenia: krajowej, diecezjalnych i parafialnych. Na patrona Akcji Katolickiej wybrano św. Wojciecha, a świętem patronalnym obchodzonym co roku, miała być Uroczystość Chrystusa Króla. Organizacja rozwijała się dynamicznie. Warto podkreślić, że w 1936 r. liczyła prawie pół miliona członków, a w 1939 r. ich liczba wzrosła do 750.000.Jednak Akcja Katolicka w Polsce mogła formalnie rozwijać się zaledwie przez 9 lat tj. do wybuchu II wojny światowej.

Sobór watykański II, a w ślad za nim nauka papieży posoborowych, którzy w swoich dokumentach „Konstytucja o Kościele” i „Dekret o Apostolstwie Świeckich – Apostolicam actuositatem”, potwierdzili ważność i aktualność Akcji Katolickiej – uznał Akcję Katolicką za urząd kościelny wiernych świeckich, należący do fundamentalnych struktur Kościoła.

O reaktywowanie Akcji Katolickiej w Polsce upomniał się Ojciec Święty Jan Paweł II podczas wizyty zwanej Ad limina biskupów polskich w Rzymie w styczniu 1993 roku. Po ponad pięćdziesięciu latach przymusowej przerwy Akcja Katolicka w Polsce została powołana dekretem kardynała Józefa Glempa – Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Prymasa Polski w dniu 2 maja 1996 roku. Tak, jak przed wojną posiada struktury: krajową, diecezjalne i parafialne.


Akcja Katolicka par. św. Anny w Wilanowie

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy par. św. Anny w Wilanowie został powołany Dekretem Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski w dniu 1 marca 1997 r.

Asystenci Kościelni POAK – proboszczowie parafii św. Anny:
– ksiądz prałat Bogusław Bijak – w latach 1997 – 2005
– ksiądz prałat Tadeusz Sowa – w latach 2005 – 2007
– ksiądz prałat dr Waldemar Macko – aktualnie od 2007 r.

Prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej mianuje na trzyletnią kadencję Biskup Diecezjalny. Aktualnie Akcja Katolicka przy par. św. Anny w Wilanowie skupia 14 osób – członków zwyczajnych. Od początku swego istnienia POAK podejmuje szereg inicjatyw zgodnych ze statutem Akcji Katolickiej. Najważniejsze z nich to:

  • formacja – uczestnictwo w rejonowych spotkaniach formacyjnych, rekolekcjach zamkniętych, szkoleniach, sympozjach, sesjach naukowych;

  • działalność charytatywna – pomoc materialna i duchowa skierowana do misji na Wschodzie, pomoc materialna i wychowawcza ( udzielanie korepetycji) dzieciom z ubogich rodzin parafii, pomoc powodzianom;
  • działalność wydawnicza (redagowanie „Wieści z Wilanowa” w latach 1998 – 2001, współpraca z redakcją „Wierzyć Życiem”) i kulturalna ( organizowanie m.in. : wieczoru wspomnień poświęconego Prymasowi Tysiąclecia kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, wieczoru poetyckiego poświęconego Zbigniewowi Herbertowi);

  • działalność dobroczynna – pomoc w organizowaniu „Święta dzielenia się chlebem”, organizowanie dla parafian agapy po Mszy św. rezurekcyjnej, organizowanie z okazji Dnia Papieskiego kwesty dla stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, odnowienie grobu ojca Prymasa St. Wyszyńskiego – śp. Stanisława Wyszyńskiego na cmentarzu we Wrociszewie;

Udział Akcji Katolickiej w życiu parafii to również współorganizowanie uroczystości parafialnych, Święta Wilanowa w dniu 12 września, tj. w rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej, przygotowywanie ołtarza na uroczystości Bożego Ciała, uczestnictwo w procesjach, w Drodze Krzyżowej i wielu innych nabożeństwach, modlitewnych skupieniach i wydarzeniach, które pomagają umacniać wspólnotę parafialną


 

Chór Kolegiaty Wilanowskiej „Sanctae Annae” powstał w 2010 roku z inicjatywy księdza Proboszcza dr. Waldemara R. Macko i pani organistki Natalii Knyziak. W chórze śpiewają osoby w różnym wieku i o różnych zawodach, których pasją jest muzyka i śpiew. Obecnie chór liczy 15 osób.
Do głównych zadań chóru należy oprawa muzyczna Liturgii podczas ważniejszych świąt i uroczystości oraz na niedzielnej Mszy świętej. Repertuar tworzą przede wszystkim utwory wykorzystywane podczas Liturgii na wszystkie okresy roku liturgicznego (chorał gregoriański, wielogłosowe utwory dawnych oraz współczesnych kompozytorów).
Chór „Sanctae Annae” ściśle współpracuje z zespołem instrumentalistów parafialnych, którzy podczas najważniejszych Uroczystości towarzyszą Chórowi „Sanctae Annae”.
Opiekunem duchowym Chóru jest ksiądz Proboszcz, dyrygentem pani Natalia Knyziak, akompaniatorem pan Leszek Knyziak.

Z OSTATNICH WYDARZEŃ:

25 czerwca 2017 r.
Msza św. w Bazylice św. Krzyża w Warszawie – nasz chór parafialny „Sanctae Annae” śpiewa na Mszy św. radiowej transmitowanej przez Polskie Radio Program Pierwszy
fot. archiwum własne

Transmisja Mszy św. z Bazyliki Św. Krzyża w Warszawie, 25 czerwca 2017 godz. 9.00

19-23 kwietnia 2017 r.
Pielgrzymka naszego chóru parafialnego „Sanctae Annae” wraz ze współpracującymi muzykami do Rzymu
fot. Piotr, Stańczak, Paweł Kraski, Natalia Knyziak
RELACJA Z PIELGRZYMKI >>>

 

 

7 stycznia 2017 r.
Chór parafialny „Sanctae Annae” i kwartet „Con le Corde” uświetnili opłatek Akcji Katolickiej
u Jego Ekscelencji ks.Kardynała Kazimierza Nycza
fot. archiwum własne

6 stycznia 2017 r.
Koncert kolęd i pastorałek – nasz chór parafialny „Sanctae Annae” wraz z kwartetem smyczkowym „Con le Corde”
fot. Marcin Kielak

 

ZACHĘCAMY DO POSŁUCHANIA NASZYCH NAGRAŃ:

„Misericordias Domini” J.H.Botor

„O Panie tyś moim pasterzem”

Chorał z kantaty 147 „Jesus bleibet meine Freude”

„Veni Jesu” Luigi Cherubini

„Nie rzucim Chryste”

Amen po doksologii

/>
 

Gloria

Sanctus

Agnus Dei

Alleluja

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby dołączyć do naszej śpiewającej wspólnoty
na próby, które odbywają się w każdy wtorek w kanonii o godz. 18.30,
zaraz po zakończeniu wieczornej Mszy św. o godz. 18.00.

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie najściślej współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. Według Kodeksu Prawa Kanonicznego Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski, a w rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją kościelną ( art. 34 ust. 1). Posiada statut zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski. Akcję Katolicką w diecezji eryguje Biskup Diecezjalny.
Jakkolwiek po raz pierwszy terminu „Akcja Katolicka” użył papież Pius X w 1903 r., to jednak za faktycznego ojca Akcji Katolickiej uchodzi Ojciec Święty Pius XI, zwany „papieżem Akcji Katolickiej”. Jego encyklika Ubi arcano Dei z 23 grudnia 1922 roku oraz list Quae nobis z 13 XI 1928 roku, adresowany do kardynała A. Bertrama dały formalny początek Akcji Katolickiej, jej narodzinom i rozwojowi w różnych krajach.

Powołana w 1930 roku przez Konferencję Episkopatu Polski Akcja Katolicka w Polsce wzorowana była na modelu włoskim, stanowym. Opracowany statut, który jako jedyny, obok włoskiego, został zatwierdzony przez papieża Piusa XI, stał się podstawą do tworzenia struktur stowarzyszenia: krajowej, diecezjalnych i parafialnych. Na patrona Akcji Katolickiej wybrano św. Wojciecha, a świętem patronalnym obchodzonym co roku, miała być Uroczystość Chrystusa Króla. Organizacja rozwijała się dynamicznie. Warto podkreślić, że w 1936 r. liczyła prawie pół miliona członków, a w 1939 r. ich liczba wzrosła do 750.000.Jednak Akcja Katolicka w Polsce mogła formalnie rozwijać się zaledwie przez 9 lat tj. do wybuchu II wojny światowej.

Sobór watykański II, a w ślad za nim nauka papieży posoborowych, którzy w swoich dokumentach „Konstytucja o Kościele” i „Dekret o Apostolstwie Świeckich – Apostolicam actuositatem”, potwierdzili ważność i aktualność Akcji Katolickiej – uznał Akcję Katolicką za urząd kościelny wiernych świeckich, należący do fundamentalnych struktur Kościoła.

O reaktywowanie Akcji Katolickiej w Polsce upomniał się Ojciec Święty Jan Paweł II podczas wizyty zwanej Ad limina biskupów polskich w Rzymie w styczniu 1993 roku. Po ponad pięćdziesięciu latach przymusowej przerwy Akcja Katolicka w Polsce została powołana dekretem kardynała Józefa Glempa – Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Prymasa Polski w dniu 2 maja 1996 roku. Tak, jak przed wojną posiada struktury: krajową, diecezjalne i parafialne.


Akcja Katolicka par. św. Anny w Wilanowie

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy par. św. Anny w Wilanowie został powołany Dekretem Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski w dniu 1 marca 1997 r.

Asystenci Kościelni POAK – proboszczowie parafii św. Anny:
– ksiądz prałat Bogusław Bijak – w latach 1997 – 2005
– ksiądz prałat Tadeusz Sowa – w latach 2005 – 2007
– ksiądz prałat dr Waldemar Macko – aktualnie od 2007 r.

Prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej mianuje na trzyletnią kadencję Biskup Diecezjalny. Aktualnie Akcja Katolicka przy par. św. Anny w Wilanowie skupia 14 osób – członków zwyczajnych. Od początku swego istnienia POAK podejmuje szereg inicjatyw zgodnych ze statutem Akcji Katolickiej. Najważniejsze z nich to:

  • formacja – uczestnictwo w rejonowych spotkaniach formacyjnych, rekolekcjach zamkniętych, szkoleniach, sympozjach, sesjach naukowych;

  • działalność charytatywna – pomoc materialna i duchowa skierowana do misji na Wschodzie, pomoc materialna i wychowawcza ( udzielanie korepetycji) dzieciom z ubogich rodzin parafii, pomoc powodzianom;
  • działalność wydawnicza (redagowanie „Wieści z Wilanowa” w latach 1998 – 2001, współpraca z redakcją „Wierzyć Życiem”) i kulturalna ( organizowanie m.in. : wieczoru wspomnień poświęconego Prymasowi Tysiąclecia kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, wieczoru poetyckiego poświęconego Zbigniewowi Herbertowi);

  • działalność dobroczynna – pomoc w organizowaniu „Święta dzielenia się chlebem”, organizowanie dla parafian agapy po Mszy św. rezurekcyjnej, organizowanie z okazji Dnia Papieskiego kwesty dla stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, odnowienie grobu ojca Prymasa St. Wyszyńskiego – śp. Stanisława Wyszyńskiego na cmentarzu we Wrociszewie;

Udział Akcji Katolickiej w życiu parafii to również współorganizowanie uroczystości parafialnych, Święta Wilanowa w dniu 12 września, tj. w rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej, przygotowywanie ołtarza na uroczystości Bożego Ciała, uczestnictwo w procesjach, w Drodze Krzyżowej i wielu innych nabożeństwach, modlitewnych skupieniach i wydarzeniach, które pomagają umacniać wspólnotę parafialną


 

„Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?” (Mt 26, 40)

STATUT BRACTWA ADORACYJNEGO
w parafii św. Anny w Wilanowie