Komentarz na XXI Niedzielę Zwykłą – 22 sierpnia 2021 rok

„Komu chcecie służyć?” To pytanie stawia Jozue przed Izraelitami, którzy nie są stali w przymierzu z Panem. W naszej codzienności często możemy ich przypominać, przedkładając bożki doczesności nad Boga Jedynego i Prawdziwego.

Chrystus uczy nas, że służba wyraża się w całkowitym darze z siebie. Daje nam przykład takiej służby w Eucharystii. To znak Jego miłości, który jest darem bycia dla nas. Aby przyjąć ten dar, trzeba zachować postawę sługi, bycia dobrym jak chleb.

Dlatego drugi człowiek stanowi dla nas drogę do Boga. Zatem jednym z pierwszych miejsc, w których mamy uczyć się ducha służby jest rodzina. To w niej Bóg chce kształtować nas we wzajemnych relacjach, tak abyśmy otworzyli nasze serca na Bożą obecność.

Ks. Maciej Czapliński