XVII Niedziela Zwykła – 24 lipca 2011 r.KOMENTARZ NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA


XVII Niedziela Zwykła

– 24 lipca 2011 r.

Co jest najważniejsze w moim życiu? Co ma dla mnie największą wartość? Dla czego lub dla kogo jestem gotowy poświęcić wszystko:

dla osób, które kocham, rodziny, kariery, majątku?

A może dla wszystkiego po trosze?

Przesłanie przypowieści o skarbie i drogocennej perle skłania nas

do postawienia takich pytań, do podjęcia refleksji nad tym, co jest celem moich pragnień i dążeń? Co nadaje sens mojemu życiu?

Szukając odpowiedzi na postawione pytania, musimy pamiętać, że Jezus przytacza te przypowieści, nauczając o „królestwie niebieskim”, co poniekąd sugeruje odpowiedź.

Czyżby więc Jezus namawiał nas do porzucenia najbliższych, zaniechania troski o własną przyszłość, odrzucenia możliwości polepszania warunków egzystencji?

Dla nielicznych, tych, którzy oddają się na wyłączną służbę Bogu i pragną żyć w czystości, posłuszeństwie i ubóstwie na pewno tak. Ponieważ takie otrzymali powołanie.

Co zatem z pozostałą rzeszą ludzi, którzy takiego daru nie otrzymali? Czy królestwo jest dla nich nieosiągalne? Zwłaszcza, że królestwo,

o którym naucza Jezus, i czego nie ukrywa, dotyczy przyszłości –

innego wymiaru naszego życia, a my przecież musimy zorganizować sobie w jakiś sposób naszą doczesność!

W przypowieści o skarbie zawiera się istota nauczania Jezusa. Jesteśmy bowiem jak ten szczęśliwy człowiek, który znalazł ukryty w ziemi skarb, ale aby go posiąść musi – za cenę wszystkiego, co do tego momentu udało mu się zgromadzić – nabyć teren, na którym go znalazł.

W tych przypowieściach pobrzmiewa echo obietnicy Jezusa: „Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość,

a to wszystko będzie wam dodane”.

KOMENTARZ NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA XVI Niedziela Zwykła – 17 lipca 2011 r.


Każdy z nas pragnie żyć w świecie idealnym, choć wiemy, że nie jest to możliwe. Pragniemy, aby ludzie wokół nas byli dobrzy i sprawiedliwi. Gorzej jest z naszą sprawiedliwością i dążeniem do dobra.

Być może właśnie dlatego Bóg dopuszcza zło, abyśmy docenili wagę dobra. Właśnie tę prawdę chce nam uzmysłowić Jezus w przypowieści o kąkolu.

Oczekiwanie na sąd ostateczny, w czasie którego dokona się oddzielenie dobra od zła, daje nam szansę na nawrócenie. Cóż by się bowiem stało, gdybyśmy nie mieli czasu na naprawienie zła, które popełniliśmy w naszym życiu? Strach o tym myśleć!

W przypowieściach o ziarnie gorczycy i o kwasie chlebowym otrzymujemy zapewnienie, że Królestwo Boże – królestwo dobra

i sprawiedliwości, choć wydaje się być niepozorne i niezauważalne,

ma w sobie przeogromną moc i jest zdolne przemienić całą naszą rzeczywistość. Że dobro w ostateczności zatriumfuje.

To jest nasza prawdziwa nadzieja i źródło motywacji do tego,

aby pomimo otaczającego nas zewsząd zła nie poddawać się mu 

i każdego dnia starać się czynić dobro.

 

KOMENTARZ NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA XV Niedziela Zwykła – 10 lipca 2011 r.

Również i my możemy zapytać, dlaczego Jezus nauczał o królestwie Bożym w przypowieściach?

Czyżby rzeczywiście chciał, aby prawda objawienia pozostała zakryta dla wielu, a odsłonięta i wyjaśniona tylko nielicznym?

Czym zatem są przypowieści? Czyżby chodziło o jakiś tajemniczy sposób komunikowania prawd Bożych?

Takich pytań można by sformułować jeszcze bardzo wiele, jednakże zamiast komplikować nasze dociekanie, spróbujmy na to zagadnienie spojrzeć przez pryzmat Bożej ekonomii zbawienia, którą doskonale ilustruje przykład siewcy szczodrobliwie rzucającego ziarno.

W przypowieściach Jezus odwołuje się do rzeczywistości znanej z doświadczenia, aby przybliżyć prawdę o Bogu. Jego słowa i przykłady, którymi się posługuje, mają pobudzić naszą wyobraźnię. Tak jak poezja przekazują one więcej treści, niż mogą zawierać w sobie słowa zapisane na papierze.

Przypowieści są również swoistego rodzaju formą zaproszenia do zgłębiania Bożych prawd. Trzeba zatem podjąć trud ich poznania, wykazać dobrą wolę i otworzyć serce i umysł na ich przyjęcie. Przygotować glebę naszego życia, aby wrzucone w nią ziarno łaski Bożej wydało owoc stokrotny.

 

XIV Niedziela Zwykła – 3 lipca 2011 r.KOMENTARZ NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA


XIV Niedziela Zwykła

– 3 lipca 2011 r.

Jedyną drogą do poznania Boga jest objawienie, które dokonało się w Jezusie Chrystusie. Wyraźnie podkreśla to Chrystus, stwierdzając, że nikt nie zna Ojca „tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”. Nie oznacza to jednak, że Chrystus chciał zgromadzić wokół siebie nieliczną grupę wtajemniczonych. Wprost przeciwnie – nauczał publicznie i zachęcał wszystkich, aby przyjęli Jego naukę.

Kim zatem są owi mędrcy i prostaczkowie, o których wspomina?

Na pewno nie chodzi Mu o przeciwstawienie ludzi wykształconych tym, którzy nie posiadają wiedzy. To rozróżnienie dotyczy otwarcia się na Bożą prawdę lub jej odrzucenie. Jezus widzi „prostaczków”, którzy uznając w pokorze serca swoją ograniczoność, przyjmują jako prawdę Jego słowa, i tych, którzy z pseudoracjonalnych powodów nie chcą jej zaakceptować, którym przekonanie o własnej mądrości nie pozwala przyznać, że nie wszystko potrafią pojąć i zrozumieć.

Ta historia powtarza się już od ponad dwóch tysięcy lat. Nadal wielu jest takich, którzy odrzucają prawdę o Bogu, bo nie przystaje ona do ich poglądów i wyobrażeń dotyczących człowieka, sensu jego życia i ostatecznego przeznaczenia.Niestety dla wielu łatwiej jest zanegować Boga, niż zmienić swoje życie.

 

XIII Niedziela Zwykła – 26 czerwca 2011 r.KOMENTARZ NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA


XIII Niedziela Zwykła

– 26 czerwca 2011 r.

Ewangelia na dzisiejszą niedzielę daje do myślenia.

Niech nas nie zraża jej trudny język, konieczna też wydaje

się głębsza refleksja, aby zrozumieć przesłanie Jezusa:

„Kto kocha bardziej (…) niż Mnie, nie jest Mnie godzien”.

W ostatnich tygodniach mieliśmy dzień matki, dziecka,

przed trzema dniami dzień ojca; kościół przypomina

o szacunku i miłości rodziców i dzieci, ale często te nasze

uczucia naznaczone są egoizmem i interesownością.

Dlatego uporządkowanie naszej miłości, pewna

hierarchia w miłości jest ważnym elementem mądrości,

potrzebnej, aby życie i decyzje swoje oprzeć na Tym,

który sam jest Miłością, który chce nas ubogacać.

Godnym Chrystusa jest ten, kto chce prawdziwie kochać, kto chce w miłości spotkać się z Nim i ze swymi bliskimi. Tylko ten, kto kocha Boga, potrafi zawsze ubogacić matkę, ojca, córkę, syna, męża, żonę, siebie.

ks. Dariusz Kuczyński
KOMENTARZ NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA XII Niedziela Zwykła – 19 czerwca 2011 r. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej


”Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami” – słyszymy to pozdrowienie na początku niemal każdej Mszy Świętej i już te słowa uświadamiają nam niezwykłe działanie Boga w Trójcy jedynego i to, że my jesteśmy włączeni do tej wspólnoty miłości. Owo włączenie w życie Trójcy Świętej dokonuje się w sakramencie chrztu, ale też potrzebuje naszej odpowiedzi. Trudno jednak dać odpowiedź, gdy nie poznaliśmy albo gdy nie rozumiemy tego, co słyszymy.

Zakończył się okres wielkanocny, dużo mogliśmy usłyszeć o dziele naszego odkupienia, zadaniach Kościoła, obietnicy Ducha Świętego, który wszystkiego nas nauczy.

Dzisiejsza uroczystość prowadzi nas dalej, do pełnego zaufania, poddania się łasce Boga. Dzieje Kościoła mają dokonać się w nas poprzez przyjęcie prawdy o zbawieniu, które jest w Jezusie Chrystusie. Jest to prawda, którą warto już tu na ziemi odkrywać jako dar Boga dla każdego wierzącego.

Jest to codzienne doświadczanie miłości, łaski i jedności Trójcy Świętej z nami.
 
ks. Dariusz Kuczyński


 

KOMENTARZ NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA Niedziela Zesłania Ducha Świętego 12 czerwca 2011 r.


Dzień pięćdziesiątnicy nadszedł i tak jak wielu chrześcijan uświadamiam sobie jakże to ważny dzień, jak bardzo nań czekam. Ciesze się darami i obecnością Ducha, bo On otwiera moje oczy na wiarę, czuję, że uczestniczę we wspólnocie Kościoła, bo z Jego mocy rodzi się nadzieja odpuszczenia grzechów.

Duch Święty działa nie tylko w ten dzień; każdego dnia gdy czynię znak krzyża, gdy odpowiadam na wezwanie do modlitwy,

gdy czuję pragnienie Słowa Bożego i sięgam do Pisma Świętego, gdy nie zgadzam się na zło w moim życiu i otoczeniu. "Wszystkim objawia się Duch dla wspólnego dobra".

Przyjdź Duchu Święty ja pragnę, o to dziś błagam Cię,

przyjdź w swojej mocy i sile radością napełnij mnie.
 
ks. Dariusz Kuczyński


 

KOMENTARZ NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA VII Niedziela Wielkanocy – 5 czerwca 2011 r. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego


Dzień dziękczynienia w tym roku zbiega się z uroczystością

Wniebowstąpienia Jezusa. Kilka myśli z dzisiejszej liturgii słowa:

otrzymamy moc Ducha Świętego i staniemy się świadkami Jezusa,

Jezus przyjdzie powtórnie, mamy nauczać, chrzcić i zachowywać to,

co otrzymaliśmy od Mistrza.

Wiara jest darem i dziś szczególnie możemy to dostrzec.

W wierze jest jak w miłości, chce się być razem, być blisko. Dlatego nawet wtedy, gdy uczniowie widzą wstępującego w niebo Jezusa są przekonani, że istotnie: "On będzie z nimi przez wszystkie dni…"

Jesteśmy na co dzień zajęci zwykłą prozą życia, ale właśnie w tej prozie uczmy się dostrzegać obecność Jezusa.

Także w pozornie zwykłym dziękuje, które usłyszymy, albo powiemy, możemy nauczyć się wrażliwości na dobro, a tym samym być bliżej nieba, Jezusa i drugiego człowieka.
 
ks. Dariusz Kuczyński


 

VI Niedziela Wielkanocy

KOMENTARZ NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA


VI Niedziela Wielkanocy

29 maja 2011 r.

Często jest tak w naszym życiu, że sytuacje dnia powszedniego nas przygniatają. Musimy pamiętać o wielu sprawach: o naszych dzieciach

o sytuacji w pracy, o zakupach, o spłacie kredytu itp. Mamy wiele spraw

do załatwienia i ciągle ktoś, coś od Nas chce. Wszystkie te sprawy powoli zaczynają nas przygniatać i powodować, że tracimy radość życia, przestają nas cieszyć małe rzeczy, czekamy na wielkie, a gdy one nie przychodzą jesteśmy jeszcze bardziej sfrustrowani.

Jest jednak Ktoś, kto potrafi odmienić oblicze naszego życia. Potrzebny jest nam Duch Święty, który swoim ożywczym tchnieniem przemieni nasze życie w błogosławione, pełne radości i zaufania Bogu.

Słyszymy w dzisiejszej Ewangelii obietnice jaką kieruje Jezus do Nas:

a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze. Duch Święty jest istotą naszego życia, to On sprawia, że nabiera ono blasku i radości.

Jest On jak wiatr, który wieje i powoduje, że statek naszego życia zaczyna płynąć. Prośmy Boga aby zesłał także na Nas Ducha Pocieszyciela, który sprawi, że będziemy mieli siły do dalszego pięknego życia, że będziemy mieli siłę działać, kochać i akceptować czasami trudną sytuacje naszego codziennego życia. Duch święty jest siłą napędową naszego życia. On może sprawić, że także Twoje życie stanie się piękniejsze bo napełnione Jego świętymi darami.

Kl. Piotr Kosiak

V Niedziela Wielkanocy 22 maja 2011 r.


KOMENTARZ NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA


V Niedziela Wielkanocy

22 maja 2011 r.

Współczesny człowiek charakteryzuje się tym, że ciągle jest w biegu.

Ciągle się gdzieś spieszymy, zawsze mamy jakąś pilną sprawę do załatwienia, problem do rozwiązania. Zawsze brakuje nam czasu, jesteśmy ciągle spóźnieni, zawsze musimy się spieszyć, mamy coraz mniej czasu dla siebie i naszych bliskich.

Taka rzeczywistość powoduje, że zaczynamy być coraz bardziej zestresowani, nerwowi, często wybuchamy bez powodu na naszych bliskich. Tak szybkie tempo życia powoduje nieustany stres i niepewność jutra. Czasami zaczynamy się bać o naszą przyszłość, a niepowodzenia, które nas napotykają sprawiają, że często się załamujemy.

Dzisiejsza Ewangelia jest odpowiedzią na nasze życie i nasze życiowe problemy. Jezus pragnie Nam powiedzieć: Przestań się denerwować i zbytnio troszczyć o jutro ! Ja jestem z Tobą, ze Mną nie musisz się więcej bać. Obyśmy potrafili całkowicie powierzyć swoje życie Jezusowi, wtedy zobaczylibyśmy jak Bóg w sposób cudowny troszczy się o nas i nasze rodziny każdego dnia, jak o nas dba i nam błogosławi. Niech się nie trwoży serce wasze. Może warto na nowo jeszcze raz zaufać Jezusowi i Jemu powierzyć swoje życie, swoje problemy, swoją rodzinę, a wtedy zobaczymy jak pięknie może działać Bóg. Jezus pragnie stać się przyjacielem i towarzyszem twojego życia. Pozostaje tylko pytanie czy chcesz mu zaufać i razem z Nim kroczyć przez życie?.

Kl. Piotr Kosiak
IV Niedziela Wielkanocy 15 maja 2011 r.


KOMENTARZ NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA


IV Niedziela Wielkanocy

15 maja 2011 r.

Każdy człowiek często zastanawia się: Jaki cel obrać w życiu, Co teraz zrobić, Co jest najważniejsze dla niego i jego bliskich ? Niestety nie zawsze potrafimy znaleźć odpowiedzi na te pytania. Z pomocą przychodzi nam dzisiejsza Ewangelia. Przypomina nam, że nie ma innej drogi niż Jezus Chrystus. Często szukamy różnych rozwiązań dla naszych życiowych problemów: w różnych miejscach osobach, sytuacjach, zapominając, że najpewniejszym ratunkiem dla naszych utrapień, problemów i dylematów jest sam Jezus Chrystus. To On jest przecież naszym najlepszym przyjacielem, który tylko czeka kiedy do niego zawołamy, kiedy poprosimy go o pomoc.

Jezus pragnie być Twoim przyjacielem, Twoim towarzyszem drogi życia, któremu będziesz mógł powiedzieć wszystko, nawet to co jest trudne, co Cie boli. On pragnie słuchać i pomagać, ponieważ po to przyszedł na świat aby dać Nam zabawienie.

Ja jestem bramą owiec, jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony. Niech dzisiejsza niedziela będzie dla Nas zaproszeniem do świadomego wejścia przez Chrystusową Bramę, czyli do powiedzenia Jezusowi całkowicie swojego życia. A wtedy nasze życie nabierze nowego blasku, bo sam Jezus Nam to obiecał:

Ja przeszedłem po to, aby owce miały życie

i miały je w obfitości.

Kl. Piotr Kosiak

 

KOMENTARZ NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA III Niedziela Wielkanocy 8 maja 2011 r.
Uczniowie idący do Emaus są obrazem człowieka, który ucieka od swojego życia. Dla tych uczniów sprawa z Jezusem była przegrana, Jezus umarł na krzyżu, wszystko się skończyło. Znamienne są słowa „a myśmy się spodziewali”. Często jest tak, ze i my sobie wiele wyobrażamy: nasze życie ma wyglądać tak a nie inaczej, mój mąż ma być taki a nie inny, moja rodzina ma być taka, szef w pracy taki, wszystko robimy według siebie, nie zauważając drugiego człowieka i Boga.

Jezus jednak nie potępia sfrustrowanych uczniów przyłącza się do nich w drodze i wyjaśnia im Pisma. Tak działa Jezus, On nie przejmuje się naszymi upadkami, tym że chcemy budować życie bez niego, On ciągle nam towarzyszy, ciągle idzie z Nami na drodze naszego życia, nawet wtedy gdy wydaje się nam, że Go naprawdę nie ma w naszym życiu. On ciągle jest.

Ważne w dzisiejszej Ewangelii jest to, ze Jezus daję się poznać uczniom po łamaniu chleba czyli po Eucharystii. Kluczem do poznania Jezusa, w naszym życiu jest więc słuchanie Słowa Bożego i Eucharystia. Jeśli otworzymy tym kluczem nasze serce, zobaczymy prawdziwego zmartwychwstałego Pana, który w sposób cudowny przemieni Twoje życie.

Kl. Piotr Kosiak

 

Niedziela Miłosierdzia Bożego 1 maja 2011 r.

KOMENTARZ NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA


Niedziela Miłosierdzia Bożego

1 maja 2011 r.

Często jest tak, że Nasze życie jest podobne do życia Apostołów.

My także często zamakamy się z obawy przed światem, tak jak Oni zamknęli się w wieczerniku z obawy przed Żydami. My zamykamy się na Boga wtedy gdy coś nas przygniata mówimy wtedy: ta sytuacja jest nie do rozwiązania, ta choroba jest za ciężka, ten problem w domu mnie przerasta, często mówimy: tego już za wiele, nie mam sił.

I właśnie w takich sytuacjach Jezus wkracza do zamkniętego wieczernika naszego życia aby obwieścić nam pokój. Chrystusowy dar pokoju jest najlepszym lekarstwem na nasze życie i nasze problemy.

Dzisiejsze święto Miłosierdzia Bożego przypominam nam, że cała nadzieja w Jezusie. Gdy przychodzą trudne chwile, problemy, zniechęcenia powtarzajmy: Jezu Ufam Tobie. Gdy jest Ci źle czy czujesz się samotny mów: Jezu Ufam Tobie !!! Niech te wołanie towarzyszy nam w trudnych chwilach ale także w tych radosnych. Powierzmy dzisiaj Jezusowi miłosiernemu całe nasze życie to wszystko co się w nim dzieje, to wszystko co w nim trudne i to wszystko co w nim radosne. Zaufajmy Chrystusowi Miłosiernemu, który nie chcę śmierci grzesznika lecz jego szczęścia i prawdziwego nawrócenia. Niech przez cały dzisiejszy dzień towarzyszą nam słowa z Dzienniczka Siostry Faustyny: Niech się nie lęka do mnie zbliżyć grzesznik . Palą mnie płomienie miłosierdzia , chcę je wylać na dusze ludzkie.

Kl. Piotr Kosiak

 

KOMENTARZ NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 24 kwietnia 2011 r.Św. Jan Ewangelista bardzo starannie ustala hierarchię świadków Zmartwychwstania Jezusa. Pierwszym świadkiem jest Maria Magdalena, która przychodzi do grobu i widzi odsunięty kamień. Drugim jest umiłowany uczeń, który pierwszy ogląda wnętrze grobu. Trzecim świadkiem jest Piotr, który jako pierwszy wszedł do wnętrza grobu. Zaszczyt pierwszeństwa powróci następnie do Marii Magdaleny, bo ona jako pierwsza ujrzy Zmartwychwstałego.

Trzy osoby są wspólnie pierwszymi świadkami Zmartwychwstania. Żadna nie miała możliwości zniekształcenia prawdy, gdyż świadectwo jednej osoby zostało potwierdzone przez niezależne świadectwa pozostałych.

Do tej pory uczniowie byli z Jezusem, słuchali Jego słów, widzieli Jego dzieła, ale ich znajomość Nauczyciela była niepełna, gdyż nie mieli jasnej świadomości, kim On jest. Stąd rodził się u nich brak wiary. Dopiero Zmartwychwstanie budzi wiarę w uczniach, która jest równoznaczna z przyjęciem tego, co Pisma mówią o Jezusie.

Żeby uwierzyć, nie wystarczy skoncentrować się tylko na świadectwach naocznych świadków, ale konieczne jest osobiste spotkanie Jezusa.Ks. Mikołaj Skowron

 

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 17 kwietnia 2011 r.

KOMENTARZ NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA


Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

17 kwietnia 2011 r.

W naszym życiu bywa, że po chwilach chwały przychodzą nagle chwile klęski i upokorzenia.

Ale takie jest życie i kto chce żyć tylko w chwale ten żyje w nierealnym świecie ułudy.

Warto pamiętać, że wszyscy ludzie przeżywają tego rodzaju wzloty i upadki.

Pozostaje tylko pytanie: Jak reaguje moje serce na te zmiany? Liczy się moja relacja do Boga i jak On mnie postrzega. Liczy się tylko wieczność. Wszystko, co przeżywam obecnie jest tylko drogą do wieczności.

Jeśli zechcę zrozumieć tę prawdę nie poruszą mnie chwile pozornej ludzkiej chwały, ani nie wstrząsnął mnie momenty ludzkiej zawiści, podłości i głupoty.

Pamiętajmy, że po Niedzieli Palmowej przychodzi Wielki Piątek.Ks. Mikołaj Skowron