Modlitwy Legionu Maryi

Spotkania rozpoczynają się modlitwą z „Tesery”, który jest modlitewnikiem Legionu. Oprócz przepisanych modlitw obowiązuje na spotkaniu rozważenie jednej części różańca.

TESERA – zawiera modlitwy legionowe i reprodukcję ikony Legionu; powinien posiadać ją każdy czynny legionista i każdy auksyliator.
Łacińskie słowo Tesera oznacza „znak rozpoznawczy”, który przyjaciele przekazują sobie, by oni, a także ich potomkowie, zawsze mogli się rozpoznać. W legionie rzymskim Tesera oznaczała czworokątną tabliczkę, na której wypisane było hasło i którą podawano sobie z rąk do rąk.

Legion Maryi stosuje słowo Tesera do broszurki z modlitwami legionowymi. Ponadto wyraża ona tradycyjne treści, mianowicie: łączność wszystkich legionistów; prawdziwą dewizę Legionu, tj jego modlitwy; znak jedności i ducha braterstwa pomiędzy wszystkimi legionistami, wszędzie, gdzie się znajdują.

Modlitwy wstępne

K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych
wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.
Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.
W. I odnowisz oblicze ziemi.
K. Módlmy się. Boże, nasz Ojcze, Ty zesłałeś Ducha
Świętego na swój Kościół, aby rozpocząć
głoszenie Ewangelii. Wylej i teraz dary Twego
Świętego Ducha na cały świat, aby poprzez serca
wszystkich wiernych kontynuował swe dzieło.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen
K. Panie., otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.
K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

Teraz odmawia się jedną z czterech części Różańca:
radosną, światła, bolesną lub chwalebną.

K. Witaj, Królowo,
W. Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo
nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy,
synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc
i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko
nasza, miłosierne Twoje oczy na nas zwróć,
a Jezus, błogosławiony owoc żywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, i litościwa,
słodka Panno Maryjo!
K. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko,
W. A byśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K. Módlmy się. Boże, Twój Jednorodzony Syn,
przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie,
wysłużył nam wieczne zbawienie, spraw, abyśmy
rozważając te tajemnice w Różańcu Najświętszej
Maryi Panny , według nich kształtowali swoje
życie i osiągnęli to, co obiecują.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen

K. Najświętsze Serce Jezusa,
W. Zmiłuj się nad nami.
K. Niepokalane Serce Maryi,
W. Módl się za nami.
K. Święty Józefie,
W. Módl się za nami.
K. Święty Janie Ewangelisto,
W. Módl się za nami.
K. Święty Ludwiku Maria de Montfort,
W. Módl się za nami,
K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W. Amen.

Katena Legionu

Antyfona. Kimże jest Ta, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc,
jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne zastępy?

K. Wielbi + dusza moja Pana
W. I raduje się duch mój w Bogu,
Zbawicielu moim.
K. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
W. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego imię jest święte.
K. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
W. Okazał moc swego ramienia, rozproszył
pyszniących się zamysłami serc swoich.
K. Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
W. Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym nie odprawił.
K. Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
W. Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi jego potomstwu na wieki.
K. Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Antyfona. Kimże jest Ta, która świeci z wysoka jak
zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna
jak zbrojne zastępy?

K. O Maryjo bez grzechu poczęta,
W. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
K. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Pośredniku nasz
u Ojca, który Najświętszą Maryję Pannę, Matkę
swoją, dałeś nam za Matkę oraz uczyniłeś
Pośredniczką między nami i Tobą, spraw, aby
każdy, kto zwraca się do Ciebie z prośbą o łaskę,
otrzymał wszystko za Jej pośrednictwem.
W. Amen

Modlitwy na zakończenie

K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W. Amen
K. Pod Twoja obronę uciekamy się, Święta Boża
Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić
w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych
przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno
chwalebna i błogosławiona.
K. Niepokalanie Poczęta Pośredniczko łask
(lub inne właściwe dla danego prezydium wezwanie)
W. Módl się za nami.
K. Święci Michale i Gabrielu,
W. Módlcie się za nami.
K. Zastępy Niebieskie,
Maryjny Legionie Aniołów,
W. Módlcie się za nami.
K. Święty Janie Chrzcicielu.
W. Módl się za nami.
K. Święci Piotrze i Pawle,
W. Módlcie się za nami.
Panie, udziel nam wszystkim, którzy służymy pod sztandarem Maryi, tak wielkiej wiary w Ciebie i takiej ufności do Bogurodzicy, które mogą zdobyć świat dla Ciebie.

Daj nam wiarę żywą, rozpaloną miłością, abyśmy umieli czynić wszystko z czystej miłości ku Tobie, a także widzieć Ciebie i służyć Tobie w naszych bliźnich.

Daj nam silną, niewzruszona wiarę, byśmy w niej wytrwali niezachwiani i mocni pośród krzyży, trudów i wszystkich niepowodzeń, które niesie życie.

Daj nam odważną wiarę, która będzie nas przynaglała, abyśmy bez ociągania podejmowali wielkie zadania dla Boga i dla ratowania dusz.

Daj nam taką wiarę, która stanie się Słupem Ognistym naszego Legionu.
Niech ona jednoczy i zwarcie prowadzi nasz Legion oraz wszędzie zapala ogień Bożej miłości. Niech oświeca pogrążonych w ciemności i mrokach śmierci.
Niech zapala oziębłych i ożywia pozostających śmierci grzechu.
Daj nam wiarę, która będzie kierować nasze kroki na drogę pokoju. Spraw, by nasz Legion, po wielkim zmaganiu tego życia, bez żadnych strat, znalazł się w królestwie Twojej miłości i chwały. Amen.

K. A dusze zmarłych legionistów dusze wszystkich wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.
K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W. Amen.