Komentarz na VI Niedzielę Wielkanocną - 06 maja 2018 roku


Wielu ludzi nurtuje pytanie, jak wypełnić wolę Bożą w życiu. Albo co robić aby wzrastać w drodze ku świętości? Pan Jezus wydaje się odpowiedzieć na powyższe pytania w dzisiejszej Ewangelii: ,,Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej”.

Zbawiciel związał się z nami tą sama więzią, jaka łączy Go odwiecznie z Ojcem Niebieskim. Przypieczętował tą miłość do nas, ludzi umierając za nas na krzyżu. Konsekwencją tej największej Ofiary w dziejach Kościoła winna być międzyludzka miłość braterska: ,,To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali”. Słowa te rozpoczynają i kończą dzisiejszy fragment Ewangelii. Są zatem kluczowe i najważniejsze.

Wchodząc dziś w komunię z Jezusem eucharystycznym, starajmy się pamiętać, że posyła On nas z misja ewangelizacji świata. Nie chodzi tu o wyjazd do egzotycznych krajów. Ewangelii potrzebują nasze rodziny, szkoły i środowiska pracy. Aby nasze świadectwo było owocne, potrzeba nam coraz większej zażyłości z Panem Jezusem. Codzienna modlitwa, rachunek sumienia, lektura Pisma św. to źródła, które dają nam udział w Bożym życiu i czynią nas świadkami Jego miłości.

Ks. dr Michał Dubicki